Informácie o spracovaní osobných údajov

AIRSTOP.CZ, s.r.o. so sídlom Praha 2, Lublaňská 40, PSČ 120 00, IČO: 273 74 513, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 109285 (ďalej len "AIRSTOP" či "správca")
ako správca osobných údajov v súvislosti s poskytovaním svojich služieb (služby cestovnej agentúry, tj. sprostredkovanie zájazdov pre cestovnú kanceláriu (usporiadateľa) a doplnkové služby súvisiace s touto činnosťou - všetko ďalej tiež len ako "služby") spracúvajú osobné údaje svojich zákazníkov, ďalších osôb dotknutých poskytovanou službou alebo osôb, s ktorými má AIRSTOP zmluvný vzťah, popr. záujemcov o poskytnutí služby (spoločne tiež len "subjekt údajov" či "Vy").

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám ako subjektu údajov informácie najmä o nasledovnom:
- aké osobné údaje AIRSTOP spracováva a na aké účely,
- akým spôsobom AIRSTOP osobné údaje spracúva,
- komu AIRSTOP osobné údaje odovzdáva,
- aká sú Vaše práva vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom a k spoločnosti AIRSTOP.

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcov

Správcom je osoba, ktorá bude Vaše osobné údaje spracovávať.


Správca: AIRSTOP.CZ, s.r.o.
Adresa: Praha 2, Lublaňská 40, PSČ 120 00, ČR
Telefónne číslo: +420 227 072 600
E-mailová adresa: info@airstop.cz
Internetová stránka: www.airstop.sk


Pri uplatnení práv, popr. ak subjekt údajov bude chcieť niektoré informácie vysvetliť, tak môže kontaktovať spoločnosť AIRSTOP prostredníctvom týchto údajov.


2. Osobné údaje, účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie
Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre komunikáciu o zmluvnom vzťahu, pre plnenie povinností zo zmluvného vzťahu, pre splnenie povinností podľa právnych predpisov, ako aj na účely identifikácie subjektu údajov. Pri uzavretí zmluvy alebo poskytnutie služby niektoré osobné údaje či dokumenty poskytujete správcovi povinne. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť alebo v ňom pokračovať (resp. Poskytnúť príslušnú službu).

2.1 Pojem spracovanie osobných údajov
Pojem spracovanie osobných údajov zahŕňa akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktoré sa vykonávajú pomocou či už automatizovane, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

2.2 Právny základ pre spracovanie
Aby AIRSTOP mohol spracovávať osobné údaje, musí mať právny titul, na základe ktorých možno osobné údaje spracovávať. Každé spracovanie osobného údaju má teda svoj účel. Účely spracovania osobných údajov sa rozdeľujú nasledovne:
- účely, ku ktorým nie je vyžadovaný súhlas dotknutej osoby - ide najmä o spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre (i) splnenie zmluvy či iného právneho rokovania (poskytnutie služby), (ii) dodržanie právneho záväzku správcu a (iii) účely oprávnených záujmov správcu ;
- účely, na ktoré možno osobné údaje spracovávať len na základe súhlasu dotknutej osoby

2.3 Spracovanie osobných údajov na účely, na ktoré nie je vyžadovaný súhlas dotknutých osôb
Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je možné okrem iného v nasledujúcich prípadoch:
- spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy či iného právneho rokovania (poskytnutie služby);
- spracovanie, ktoré je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti správcu;
- spracovanie, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu

2.4.1 Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy či iného právneho úkonu
Aby bolo možné uzavrieť zmluvný vzťah a zabezpečovať plnenie vzájomných práv a povinností (tj. Plniť príslušnú zmluvu a poskytnúť požadovanú službu), je nutné spracovávať osobné údaje uvedené najmä v žiadosti o príslušnú službu, v návrhu zmluvy, v zmluve (alebo v inom právnom úkone) a ďalších dokladoch odovzdaných či predložených správcovi v súvislosti s poskytnutím služby). K takémuto spracovaniu osobných údajov nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.
Spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy spoločnosťou AIRSTOP, je najmä vykonávané pre tieto účely:
- identifikácia subjektu údajov;
- schválenie uzatvorenie zmluvy / objednávky;
- rokovania o uzavretí zmluvy alebo o jeho zmene;
- realizácia zmluvného vzťahu (najmä teda pre poskytovanie služieb správcom vrátane spracovávania dokladov správcom);
- vykonávanie evidencia a aktualizácia zmlúv;
- uchovávanie dát v systémoch správcu;
- prenos osobných údajov tretím osobám alebo orgánom, ktoré správca využíva pre plnenie zmluvných povinností, tj. Najmä:
- poisťovniam, s ktorými budú / boli uzatvorené poistnej zmluvy ohľadom poistenia (najmä cestovného poistenia) (pozri aj cestovná zmluva / prihláška);
- cestovným kanceláriám - usporiadateľom zájazdu (pozri aj cestovná zmluva / prihláška);
- osobám, prostredníctvom ktorých správcu poskytuje svoje služby alebo ktoré správca využíva pri poskytovaní služieb (napr. Poskytovateľ rezervačného systému).

2.4.2 Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti AIRSTOP
Pri uzavretí a trvaní zmluvného vzťahu (resp. Pri poskytnutí služby) je potrebné zaznamenať a spracovávať osobné údaje z dôvodu plnenia povinností stanovených právnymi predpismi. K takémuto spracovaniu osobných údajov nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.
Spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely plnenia povinností spoločnosťou AIRSTOP, je najmä vykonávané pre tieto účely:
- plnenia daňových a účtovných povinností (vrátane súvisiacej archivačný povinnosti);
- súčinnosť s orgánmi štátnej správy (napr. Polície);

2.4.3 Spracovanie, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti AIRSTOP
Pri uzavretí a trvaní zmluvného vzťahu (poskytovanie služby) je nutné spracovávať osobné údaje pre účely oprávnených záujmov správcu. K takémuto spracovaniu osobných údajov nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.
Spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti AIRSTOP, je najmä vykonávané pre tieto účely:
- vymáhanie právnych nárokov z príslušného právneho konania vrátane vymáhania pohľadávok mimosúdnou cestou a prenos osobných údajov tretím osobám, ktoré správca pre tieto účely využíva;
- preverovanie skutočností týkajúcich sa posúdenia možnosti získať požadovanú službu a posúdenie schopnosti plniť všetky povinnosti súvisiace s poskytnutím služby;
- preukázanie, že správca pri poskytovaní svojich služieb konal v súlade s právnymi predpismi či najlepšou praxou;
- prevencia a riadenie rizík (napr. Predchádzanie podvodom, ochrana pred zneužitím služieb);
- správa IT;
- vykonávanie marketingových činností (priamy marketing) ohľadom služieb a produktov ponúkaných správcom;
- vnútorné potreby správcu týkajúce sa najmä sledovanie spokojnosti subjektu údajov, zisťovanie kvality služieb, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, vývoj nových služieb, spracovanie osobných údajov na administratívne účely a prípadné prenos osobných údajov tretím osobám, ktoré správca pre tieto účely využíva.

2.5 Spracovanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby
Spracovanie osobných údajov, ktoré pre AIRSTOP nevyplýva z legislatívy, môže byť vykonávané len so súhlasom dotknutej osoby. Poskytnutie takého súhlasu je úplne na rozhodnutí dotknutej osoby.Ak poskytol / poskytne subjekt údajov súhlas so spracovaním osobných údajov, sú / budú účely spracovania a doba spracovania uvedené v súhlase alebo v týchto informáciách o spracovaní osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu sa udeľuje na 5 rokov.

2.5.1 Recenzia služieb
Zákazníci AIRSTOP môžu prostredníctvom vernostného programu na webových stránkach AIRSTOP zverejniť svoje hodnotenie poskytnutých služieb vrátane svojho mena, priezviska a prípadne tiež fotografií, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, najmä podobizne osôb (ďalej len "recenzie"). Spracovanie osobných údajov uvedených v recenziu je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je udelený pred odoslaním recenzie. Súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v recenzii sa udeľuje na 5 rokov. V rámci udelenia dotknutá osoba prehlasuje, že je oprávnený odovzdať AIRSTOP osobné údaje tretích osôb, ktoré môžu byť obsiahnuté v recenzii.
Osobné údaje v recenzii môžu byť zverejnené na internetových stránkach AIRSTOP po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade, že dotknutá osoba svoj súhlas odvolá, odstráni AIRSTOP osobné údaje z recenzie na internetových stránkach najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu. AIRSTOP neodovzdáva recenzie ďalším príjemcom osobných údajov.

2.6 Komunikace se zákazníkem
Pokud subjekt údajů komunikuje se společností AIRSTOP prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonu, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, zpracovává společnost AIRSTOP záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek telefonických hovorů z titulu uzavření, změn nebo plnění smlouvy (tedy bez Vašeho souhlasu), především za účelem:
- evidence a vyřízení požadavku (objednávky) subjektu údajů;
- změna objednaných služeb;
- informování zákazníka o plnění smlouvy (např. sdělení důležitých informací ohledně zakoupeného zájezdu);
- potvrzení plateb;
- ochrana práv společnosti AIRSTOP ze smlouvy.
Pro tyto účely společnost AIRSTOP uchovává záznamy komunikace po dobu 1 roku od ukončení poskytování zprostředkovaných služeb.
V případě, že společnost AIRSTOP komunikuje se subjekty údajů za účelem zvyšování kvality zprostředkovaných služeb, požádá o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž záznamy komunikace jsou uchovávány po dobu 1 roku.

 

3. Kategórie príjemcov / príjemci osobných údajov
Osobné údaje môžu byť sprístupnené / poskytnuté tretím osobám, a to najmä (kategória príjemcov):
a. osobám v rámci plnenia povinností ustanovených správcovi právnymi predpismi, napr.
- súdy, orgány činné v trestnom konaní, správcovia dane, súdni exekútori;
- Úrad na ochranu osobných údajov, Slovenská obchodná inšpekcia či iné orgány dohľadu v rámci výkonu ich zákonných právomocí;
- letecké spoločnosti v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z bezpečnostných opatrení pri cestách do Spojených štátov amerických;
b. osobám, ak je to nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov správcu, napr.
- súdy, rozhodcovské súdy, exekútori v rozsahu potrebnom na uplatnenie nárokov správcu;
- osoby, ktoré správca poveril vymáhaním nárokov zo zmlúv či iného právneho rokovania (právnej kancelárie);
- osoby v rámci skupiny (koncernu) AIRSTOP.CZ, ktorá zahŕňa nasledujúce spoločnosti: AIRSTOP.CZ, s.r.o. (IČO: 273 74 513) a AIRSTOP.SK, s.r.o. so sídlom Grösslingova 11, Bratislava, PSČ 811 09, Slovenská republika (IČO: 467 22 955) (ďalej len "skupina AIRSTOP.CZ").
c. osobám v rámci plnenia zmluvných povinností, vrátane realizácie práv zo zmluvných vzťahov, napr .:
- cestovné kancelárie - usporiadatelia zájazdu;
- poisťovne, ktoré dojednávajú príslušná poistenia (najmä cestovné poistenie). Správcom osobných údajov vo vzťahu k Poistnej zmluve je Allianz poisťovňa, a.s., so sídlom Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ: 47115971. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov (predovšetkým o účele, dobe, rozsahu práce s nimi) nájdete na stránkach www.allianz.cz/ochrana-udaju;
- osoby, prostredníctvom ktorých správca poskytuje svoje služby alebo ktoré správca využíva pri poskytovaní služieb (napr. Poskytovateľ rezervačného systému);
- zastupiteľské úrady a agentúry sprostredkujúce vydávanie cestovných víz a iných dokladov - v rámci plnenia zmluvných povinností zabezpečuje AIRSTOP na žiadosť svojich zákazníkov vydanie cestovných víz a iných dokladov; na tento účel môžu byť osobné údaje, vrátane kópií cestovných dokladov a ďalších nevyhnutných dokumentov, zasielané na ďalšie spracovanie do tzv. tretích krajín, teda mimo Európskej únie; zasielanie uvedených podkladov prebieha spravidla elektronickou formou;
- osoby v rámci skupiny AIRSTOP.CZ;
d. osobám, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené / odovzdané na základe súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, napr .:
- osoby, ktorým sú osobné údaje odovzdávané na účely marketingového spracovania.

 

4. Doba uloženia osobných údajov
Správca uchováva osobné údaje po dobu 5 rokov od skončenia cestovnej služby alebo od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nestanovia právne predpisy dobu uloženia osobných údajov dlhšiu.Ak správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, je doba uloženia osobných údajov uvedená v príslušnom súhlase so spracovaním osobných údajov.
V prípade, že k uzavretiu zmluvného vzťahu nedôjde, činí doba uloženia osobných údajov 1 rok, ak nestanovia právne predpisy dobu uloženia osobných údajov dlhšiu.

 

5. Práva dotknutej osoby
Subjekt údajov má za podmienok ustanovených právnymi predpismi právo:
- požadovať od správcu prístup k osobným údajom (tj. hlavne od správcu požadovať informáciu o tom, aké osobné údaje správcu o dotknutej osobe údajov spracováva), ich opravu a vymazanie, prípadne obmedzenie ich spracovania;
- na prenosnosť osobných údajov k inému správcovi, ak je to technicky možné;
- ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase so spracovaním osobných údajov, kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať;
- vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ osobné údaje nie sú spracovávané na základe udeleného súhlasu (vrátane spracovania osobných údajov na účely priameho marketingu na základe právneho titulu oprávneného záujmu);
Uvedené práva môže subjekt uplatňovať prostredníctvom údajov uvedených v čl. 1. tohto dokumentu.
Subjekt údajov je ďalej oprávnený podať proti správcovi sťažnosť u dozorného úradu - Úradu pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úradu: www.uoou.cz).

Prečo si zvoliť Airstop

Globe
18 rokov Vám prinášame vysokú kvalitu cestovania za skvelé ceny
Plane
Garancia rovnakej ceny ako priamo v cestovnej kancelárii
Compass
Najväčšie rakúske a české cestovné kancelárie na jednom mieste
Card
Rezervácia online s možnosťou platby platobnou kartou