Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

AIRSTOP.CZ,s.r.o.
cestovná agentura
Lublaňská 40 
120 00 Praha 2 

 

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, PREDMET ZMLUVY

Spoločnosť AIRSTOP.CZ, s.r.o., IČO: 273 74 513 (ďalej len „sprostredkovateľ“) je cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva predaj zájazdov, ubytovania a/alebo iných služieb cestovného ruchu (napr. cestovné poistenie, zaistenie parkovania, zaistenie miest v lietadle) (všetko ďalej len „služba“) cestovných kancelárií – usporiadateľov zájazdov či iných osôb (všetko ďalej len „usporiadateľ“). Sprostredkovanie predaja služieb vykonáva sprostredkovateľ na základe zmlúv s usporiadateľmi, podľa ktorých je sprostredkovateľ oprávnený uzatvárať v mene usporiadateľa zmluvu o zájazde či poskytnutí inej služby usporiadateľom (všetko ďalej len „cestovná zmluva“) a inkasovať dohodnutú cenu služby.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľa (ďalej len „VOP“) upravujú (i) podmienky, za ktorých sprostredkovateľ sprostredkováva predaj služby ponúkanej usporiadateľom (uzatvorenie cestovnej zmluvy), (ii) postup pri objednaní služby a (iii) podmienky uzatvorenia a vzniku cestovnej zmluvy medzi usporiadateľom a zákazníkom, ktorej predmetom je poskytnutie služby usporiadateľom – služby vybranej zákazníkom a uvedenej v cestovnej prihláške (ďalej len „prihláška“) za podmienok ponúkaných usporiadateľom.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa a zákazníka upravujúce sprostredkovanie predaja služby sa riadia týmito VOP a prihláškou (ďalej tiež len „zmluva medzi sprostredkovateľom a zákazníkom“). Odchylné ustanovenia v prihláške majú prednosť pred znením týchto VOP.

Práva a povinnosti z cestovnej zmluvy vznikajú iba usporiadateľovi a zákazníkovi a riadia sa obchodnými podmienkami usporiadateľa (platobnými a cestovnými podmienkami vrátane storno či iných) (všetko ďalej len „podmienky usporiadateľa“). Za poskytnutie služby podľa cestovnej zmluvy nesie zodpovednosť výhradne usporiadateľ podľa podmienok usporiadateľa (sprostredkovateľ vystupuje vo vzťahu medzi zákazníkom a usporiadateľom iba ako sprostredkovateľ pri uzatváraní cestovnej zmluvy). Tieto VOP sa teda nevzťahujú na práva a povinnosti medzi zákazníkom a usporiadateľom pri poskytovaní služby podľa cestovnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom sprostredkovateľa; tieto vzťahy sa riadia podmienkami usporiadateľa. Zákazník je povinný sa zoznámiť s podmienkami usporiadateľa.

Sprostredkovateľ nie je poistený pre prípad úpadku (túto povinnosť mu právne predpisy neukladajú). Poistené pre prípad úpadku sú cestovné kancelárie – usporiadatelia zájazdov v štáte svojho sídla a za podmienok, ktoré platia v štáte jeho sídla. Zákazník berie na vedomie, že poistenie pre prípad úpadku sa nevzťahuje na všetky služby usporiadateľov, ale iba na zájazdy a prípadne ďalšie služby uvedené v poistnej zmluve medzi usporiadateľom a poisťovňou.

  1. OBJEDNANIE SLUŽBY, VZNIK CESTOVNEJ SLUŽBY, ZAPLATENIE SLUŽBY

2.1. Objednávka služby

Zákazník robí objednávku služby (všetko ďalej len „objednávka služby“) (i) buď prostredníctvom on-line formulára na webových stránkach sprostredkovateľa (www.airstop.cz; www.airstop.sk; www.airstop.pl) a jej následným odoslaním (ďalej len „on-line objednávka“), alebo (ii) inými spôsobmi (najmä telefonicky či osobne v prevádzke sprostredkovateľa). Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo objednávku služby aj bez odpovede zákazníkovi odmietnuť, a to najmä vtedy, ak objednávka obsahuje služby neúplné, nesprávne, nepravdivé a/alebo rozporuplné údaje alebo chybné údaje poskytnuté usporiadateľom a/alebo ak ide o zákazníka, ktorý sa v minulosti ocitol v omeškaní s platením ceny služby.

Objednávkou služby zákazník potvrdzuje, že je oprávnený cestovnú zmluvu uzavrieť, a to aj v prospech tretích osôb (cestujúcich – zákazníkov), je oprávnený odovzdať sprostredkovateľovi a usporiadateľovi osobné údaje zákazníkov, objednávku služby vyhotovil na základe súhlasu zákazníkov a že údaje o zákazníkoch zodpovedajú údajom uvedeným v ich cestovných dokladoch.

Zákazník zodpovedá za správnosť objednávky, najmä za správne uvedenie osobných údajov, termínov a ďalších podmienok významných pre čerpanie služby. V prípade zdravotného obmedzenia je zákazník povinný sa informovať, či zdravotné obmedzenie nemôže ovplyvniť čerpanie služby.

Ponuka sprostredkovávaných zájazdov či iných služieb prezentovaná na webových stránkach sprostredkovateľa (www.airstop.cz; www.airstop.sk; www.airstop.pl) je zostavovaná na základe elektronicky prijímaných dát/údajov od usporiadateľov. Usporiadatelia dáta/údaje aktualizujú a menia. Sprostredkovateľ nezodpovedá za ich správnosť, aktuálnosť či následné zmeny. Ak sa údaje uvedené v cestovnej zmluve alebo v potvrdení o službe líšia od údajov uvedených vo všeobecnom popise služby alebo on-line databáze sprostredkovaných služieb, platia a záväzné sú údaje uvedené v cestovnej zmluve.

2.2. On-line objednávka

Zákazník pri on-line objednávke podľa svojho výberu vyberie záväznú objednávku alebo nezáväznú objednávku. Záväznou objednávkou zákazník uskutočňuje neodvolateľný návrh na uzatvorenie cestovnej zmluvy; záväznú objednávku nie je možné ani inak zrušiť.

V prípade záväznej objednávky dôjde k záväznému objednaniu služby u usporiadateľa po zaplatení ceny služby (či jej časti) platobnou kartou, resp. za podmienok uvedených v jednotlivých krokoch on-line objednávky. V prípade nezáväznej objednávky dôjde k záväznému objednaniu služby až po zaplatení a pripísaní ceny služby (či jej časti) na účet sprostredkovateľa (v tomto okamihu sa teda z nezáväznej objednávky stáva záväzná objednávka), resp. za podmienok uvedených v jednotlivých krokoch on-line objednávky. Ďalšie pokyny týkajúce sa objednávky služby a zaplatenia ceny služby sú uvedené v prihláške, v jednotlivých krokoch on-line objednávky, v iných dokumentoch zaslaných zákazníkovi a/alebo pokynoch sprostredkovateľa (všetko ďalej len „dokumenty o službe“).

2.3 Objednávka iným spôsobom

Postup uvedený v článku 2.2 sa použije primerane aj pri objednávke služby iným spôsobom.

2.4 Vznik (uzatvorenie) cestovnej zmluvy, neuzatvorenie cestovnej zmluvy

Cestovná zmluva medzi usporiadateľom a zákazníkom vzniká (je uzatvorená) okamihom, keď ju potvrdí usporiadateľ.

Zákazník berie na vedomie, že on-line databáza ponúkaných služieb (vrátane cien za služby) sa priebežne mení a sprostredkovateľ nemôže žiadnym spôsobom zaistiť, že služba uvedená v prihláške bude po zaplatení služby (po urobení záväznej objednávky) naďalej k dispozícii (nebude vypredaná), popr. že bude k dispozícii za cenu uvedenú v prihláške. Sprostredkovateľ preto odporúča zákazníkovi, aby vykonal platbu kartou cez platobnú bránu. Zákazník ďalej berie na vedomie, že po uskutočnení platby (pri kúpe služby) môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, keď usporiadateľ objednávanú službu (cestovnú zmluvu) nepotvrdí.

Ak nastane situácia, že služba uvedená v prihláške nebude po zaplatení služby naďalej k dispozícii (bude vypredaná), popr. ak usporiadateľ nepotvrdí objednávanú službu, cestovná zmluva nevzniká. Sprostredkovateľ je v takom prípade povinný zákazníkovi v primeranej lehote vrátiť zaplatenú cenu služby. Sprostredkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za škodu, popr. inú ujmu a/alebo iné následky spôsobené zákazníkovi neuzatvorením cestovnej zmluvy. Vrátením zaplatenej ceny služby (bez úrokov) sú vzájomné práva a povinnosti zákazníka a sprostredkovateľa vyrovnané a zákazník nemá nárok na náhradu škody, popr. iných nárokov voči sprostredkovateľovi vzniknutých z dôvodu neuzatvorenia cestovnej zmluvy.

V ojedinelých prípadoch môže nastať situácia, že usporiadateľ až po uzatvorení cestovnej zmluvy zistí, že v kalkulovanej cene služby došlo k chybe. V tomto prípade môže usporiadateľ za podmienok uvedených v cestovnej zmluve či stanovených právnymi prepismi štátu, ktorej právom sa cestovná zmluva riadi (článok 8.), využiť práva na napadnutie cestovnej zmluvy, cestovnej zmluve odporovať a/alebo od cestovnej zmluvy odstúpiť (napríklad v nemeckých cestovných kanceláriách § 119 nemeckého Občianskeho zákonníka).

2.5 Zaplatenie ceny služby

Zákazník je povinný zaplatiť cenu služby (resp. jednotlivé časti ceny služby) za podmienok a v lehotách uvedených v dokumentoch o službe. Ak sa zmluvné strany dohodnú, že cena služby bude zaplatená po častiach, resp. ak zákazník vybral platenie ceny služby po častiach, je zákazník povinný zaplatiť celú cenu služby v lehote uvedenej v dokumentoch o službe, najneskôr však 30 dní pred predpokladaným začatím čerpania služby (odletom). Ak zákazník poruší túto povinnosť, je sprostredkovateľ oprávnený na náklady zákazníka a v mene zákazníka zrušiť (stornovať) zákazníkom objednanú službu, a to bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia. Tieto VOP sú zároveň príslušnou neodvolateľnou plnou mocou udelenou zákazníkom sprostredkovateľovi na zrušenie zákazníkom objednanej služby (na odstúpenie od cestovnej zmluvy). Ak sprostredkovateľ zruší (stornuje) zákazníkom objednanú službu z dôvodu porušenia povinnosti zákazníka zaplatiť sprostredkovateľovi zostávajúcu časť celkovej ceny, je zákazník povinný uhradiť stornopoplatok (odstupné) (článok 4.). Sprostredkovateľ je oprávnený odpočítať stornopoplatok od zaplatenej časti ceny služby. V prípade storna služby, pri ktorej bol zákazníkovi poskytnutý bonus (napr. zľava služby, využitie Airbodov), bude zákazníkovi vrátená suma zájazdu znížená o tento bonus.

Výlučne zákazník zodpovedá za následky omeškanej platby ceny služby (napr. navýšenie stornopoplatkov, zrušenie rezervácie objednanej služby usporiadateľom, t. j. odstúpenie usporiadateľa od cestovnej zmluvy).

Cena služby (resp. jednotlivej časti ceny služby) je dohodnutá v mene štátu, v ktorom má usporiadateľ sídlo (väčšinou EUR) (ďalej len „cudzia mena“). Zákazník je oprávnený cenu služby (resp. jednotlivé časti ceny služby) popri cudzej mene zaplatiť aj v mene CZK (koruna česká) alebo PLN (poľský zlotý) (ďalej len „domáca mena“). Výška ceny služby prepočítanej interným kurzom sprostredkovateľa platným v deň objednávky do domácej meny je uvedená v cestovnej prihláške.

Ak má byť cena služby platená po častiach a v čase medzi vznikom (uzatvorením) cestovnej zmluvy a úhradou zostávajúcej časti celkovej ceny dôjde k zvýšeniu výmenného kurzu domácej meny voči cudzej mene vyhlasovaného Českou národnou bankou o viac než 5 %, je sprostredkovateľ oprávnený zvýšiť zostávajúcu časť celkovej ceny, a to v pomere zodpovedajúcom zmene výmenného kurzu. Sprostredkovateľ je však výlučne podľa svojho uváženia oprávnený zmenu ceny služby podľa tohto odseku nevykonať.

2.6 Kontrola údajov

Sprostredkovateľ nezodpovedá zákazníkom za škodu spôsobenú uvedením nesprávnych údajov zákazníkom či usporiadateľom. Zákazník je povinný všetky údaje uvedené v dokumentoch o službe, v potvrdení o službe a v cestovnej zmluve riadne a ihneď skontrolovať.

  1. CESTOVNÉ DOKLADY, VSTUPNÉ FORMALITY

3.1 Cestovné doklady

Doklady nutné pre čerpanie služby a pokyny pre čerpanie služby (ďalej len „cestovné doklady“) vrátane dokladu o poistení usporiadateľa pre prípad úpadku (ak sa vzťahuje na usporiadateľa povinnosť mať uzavreté poistenie pre prípad úpadku týkajúce sa príslušnej služby) dostane zákazník od sprostredkovateľa alebo usporiadateľa. Za cestovné doklady sa nepovažujú pásové, colné, zdravotné či iné formality nevyhnutné na ceste podľa predpisov cieľovej (tranzitnej) krajiny. Cestovné doklady sú doručené cca týždeň pred čerpaním služby (odletom) a napr. letenky môžu byť elektronické, kde ako doklad slúži konfirmácia o zaknihovaní objednanej služby. Vo väčšine prípadu budú cestovné doklady doručené zákazníkovi na e-mail zadaný pri objednávke zhruba 7 – 10 dní pred odletom. Pokiaľ pri uzatvorení cestovnej zmluvy zostáva do odletu menej dní, budú zákazníkovi cestovné doklady odovzdané sprostredkovateľom bez zbytočného zdržania, hneď ako ich usporiadateľ vystaví.

Vo výnimočných prípadoch môžu byť cestovné doklady zaslané aj poštou alebo pripravené na vyzdvihnutie na letisku. V týchto prípadoch bude sprostredkovateľ zákazníka podrobne informovať, kde si má doklady na letisku vyzdvihnúť. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za poštové straty leteniek, cestovných dokladov a/alebo iných dokumentov.

Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa a ďalšími inštrukciami vydanými usporiadateľom v súvislosti s kúpenou službou, najmä je povinný dostaviť sa včas na nástup na čerpanie služby. Zákazník berie na vedomie, že v prípade, že nenastúpi na let podľa pokynov, hrozí riziko, že bude zrušený aj spiatočný let z destinácie.

3.2 Vstupné formality

Zákazníci (t. j. všetci cestujúci) zodpovedajú v plnom rozsahu za dodržanie všetkých pre vykonanie služby (cesty) potrebných predpisov (napr. pasových, vízových a zdravotných predpisov, predpisov pre spoločnú prepravu zvierat, veková hranica zákazníka) a tiež za úplnosť cestovných dokladov. V tejto súvislosti sú cestujúci (zákazníci) najmä povinní informovať sa o vízovej povinnosti u zastupiteľských úradov cieľových a tranzitných destinácií a bez súčinnosti sprostredkovateľa si zaobstarať všetky doklady požadované pre vstup do príslušných krajín, pre pobyt, prípadne tranzit (platný cestovný pas, vízum, doklad o zdravotnom poistení a pod., pokiaľ sa vyžaduje).

V prípade nesplnenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku je letecká spoločnosť oprávnená odmietnuť prepravu a všetky z toho vyplývajúce náklady a ujmy cestujúcim (zákazníkom) vyfakturovať.

Ak sprostredkovateľ zaisťuje zákazníkovi vybavenie víza (za odmenu), je povinný odovzdať sprostredkovateľovi všetky dokumenty, oznámiť úplne a pravdivo všetky skutočnosti a informácie a poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú pre vybavenie víza. Sprostredkovateľ nezodpovedá najmä za neudelenie víza a prekročenie predpokladanej lehoty pre vydanie víza.

Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ujmu či iné negatívne dopady, ktoré zákazníkom vzniknú v prípade nedodržania povinností uvedených v tomto článku 3.2.

  1. STORNOPOPLATKY A ZMENY DOHODNUTEJ SLUŽBY

Zmeny dohodnutej služby, odstúpenie od cestovnej zmluvy (storno záväznej objednávky), výška stornopoplatkov (odstupného za predčasné ukončenie záväzku z cestovnej zmluvy), podmienky, za ktorých je možné cestovnú zmluvu postúpiť, ako aj zmeny ďalších podmienok cestovnej zmluvy sa riadia podmienkami usporiadateľa. Zákazník potvrdzuje a uisťuje, že sa starostlivo a v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami usporiadateľa, ich obsahom, najmä s výškou stornopoplatkov a s podmienkami, za ktorých je možné od cestovnej zmluvy odstúpiť, a s podmienkami usporiadateľa v plnom rozsahu súhlasí. Sprostredkovateľ odporúča uzavrieť poistenie pre prípad storna zájazdu (nenastúpenia na zájazd z dôvodov choroby).

Pre stanovenie výšky stornopoplatku je rozhodujúci čas doručenia odstúpenia usporiadateľovi; je teda potrebné zohľadniť prevádzkový čas sprostredkovateľa, prevádzkový čas usporiadateľa a takisto čas nutný na spracovanie odstúpenia na strane sprostredkovateľa.

  1. REKLAMÁCIA

Vzhľadom k tomu, že zákazník uzatvára cestovnú zmluvu s usporiadateľom, za riadne poskytnutie služby zodpovedá a zodpovednosť za porušenie povinností z cestovnej zmluvy nesie usporiadateľ. Sprostredkovateľ nezodpovedá za kvalitu a rozsah služby poskytovanej usporiadateľom; prípadné reklamácie služby sa uplatňujú výlučne u usporiadateľa. Sprostredkovateľ nie je oprávnený riešiť reklamácie služby ani v mene usporiadateľa.

Zákazník je povinný reklamovať službu v lehote uvedenej v podmienkach usporiadateľa či stanovené v príslušnom právnom predpise štátu, ktorej právom sa cestovná zmluva riadi (článok 8.). Sprostredkovateľ poskytne zákazníkovi v prípade žiadosti súčinnosť s vybavením reklamácie služby u usporiadateľa, najmä pri sprostredkovaní predaja zájazdu prijme správy, požiadavky alebo sťažnosti zákazníka týkajúce sa zájazdu, a bez zbytočného meškania ich odovzdá cestovnej kancelárii, ktorá je usporiadateľom zájazdu.

Pre riadne vybavenie reklamácie u usporiadateľa sprostredkovateľ odporúča, aby zákazník v prípade, keď sa vyskytnú chyby na cestovných službách počas pobytu v cieľovej destinácii, vykonal reklamáciu aj u miestneho zástupcu usporiadateľa (delegát). Bez toho môže usporiadateľ reklamáciu zamietnuť s tým, že mu zákazník počas pobytu nedal možnosť chyby napraviť. Pre následné uplatnenie reklamácie je najlepšie spísať s delegátom na mieste reklamačný protokol.

  1. OZNÁMENIE SPOTREBITELOVI

Sprostredkovateľ oznamuje zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, nasledujúce informácie:

-           prihláška a tieto VOP sú uložené u sprostredkovateľa a zaslané zákazníkovi, resp. tieto VOP sú zverejnené na webových stránkach sprostredkovateľa

-           cestovná zmluva bude uložená u usporiadateľa, resp. podmienky usporiadateľa sú zverejnené na webových stránkach usporiadateľa

-           pred odoslaním objednávky služby je zákazníkovi umožnené skontrolovať údaje, ktoré s cieľom objednávky vložil

  1. ROZHODNÉ PRÁVO, MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV - SPOTREBITELIA

Cestovná zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom má usporiadateľ sídlo.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa a zákazníka upravujúce sprostredkovanie predaja služby sa riadia právom Českej republiky. Všetky prípadné spory medzi sprostredkovateľom a zákazníkom budú riešené všeobecnými súdmi Českej republiky.

Ak je zákazník spotrebiteľom, je zákazník v prípade sporu oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu na Českej obchodnej inšpekcii (Kontakt: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz).

Ďalším orgánom pre mimosúdne riešenie sporov je riešenie on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy na www stránkach zriadených Európskou komisiou: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Prečo si zvoliť Airstop

Globe
18 rokov Vám prinášame vysokú kvalitu cestovania za skvelé ceny
Plane
Garancia rovnakej ceny ako priamo v cestovnej kancelárii
Compass
Najväčšie rakúske a české cestovné kancelárie na jednom mieste
Card
Rezervácia online s možnosťou platby platobnou kartou