Prihláška k poisteniu a prehlásenie poisteného uniqa-logo

UNIQA pojišťovna, a.s. - pojistitel
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Česká republika
IČ: 49240480
zápis: Městský soud v Praze, spisová značka B 2012
AIRSTOP.CZ, s.r.o. - pojistník
Lublaňská 40, 120 00, Praha 2
Česká republika
IČ: 27374513
zápis: Městský soud v Praze, spisová značka C 109285

Číslo rámcovej zmluvy: 1360500461

Poistené osoby: cestujúci uvedení v cestovnej prihláške zmluvy o zájazde

Druh poistenia: cestovné poistenie vrátane storna zájazdu a pripoistenia COVID

TABUĽKA TARIFOV A POISTNÝCH ČIASTOK

LIMITY POISTNÉHO  PLNENIA

Poistenie liečebných nákladov

185 000 Eur

Akútne zubné vyšetrenie

do výšky limitu liečebných nákladov

Poistenie asistenčných služieb

185 000 Eur

Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb – max plnenie

185 000 Eur

Súčasťou poistenia  asistenčných služieb sú:

 

- náklady na repatriáciu poisteného

185 000 Eur

- náklady na repatriáciu telesných ostatkov poisteného

185 000 Eur

- náklady na vyslanie opatrovníka

3 700 Eur

- náklady na predčasný návrat z poistené cesty

3 700 Eur

- náklady na právnu pomoc v zahraničí vrátane jej sprostredkovania

nedojednané

- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladov

3 700 Eur

- zachraňovacie náklady

55 500 Eur

- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo autobusu

3 700 Eur

- sprostredkovanie finančnej pomoci poistenému

3 700 Eur

- náklady vzniknuté oneskoreným dodaním batožiny

185 Eur

- náklady vzniknuté meškaním letu

185 Eur

Úrazové poistenie – smrť v dôsledku úrazu

3 700 Eur

Úrazové poistenie – smrť v dôsledku úrazu

7 400 Eur

Úrazové poistenie – nemocničné odškodné (hospitalizácia úraz+choroba)

nedojednané

Úrazové poistenie – denné odškodné

nedojednané

Pripoistenie zodpovednosti za ujmu na zdraví a vecí tretej osoby

37 000 Eur

Pripoistenie batožiny

550 Eur / 185 Eur

položka v batožine

Pripoistenie zimných športov

ÁNO

Pripoistenie nebezpečných športov

NIE

Poistenie náhrady dovolenky - 80 % max. však do výšky PČ

740 Eur

Poistenie stornovacích poplatkov - 80 % max. však do výšky PČ

80% z výšky stornovacích poplatkov

Poistenie stornovacích poplatkov z dôvodu terorizmu - 80 % max. však do výšky PČ

nedojednané

Rozšírené asistenčné služby Auto+

nedojednané

Náklady na ubytovanie – covid pripoistenie

370 Eur

Náklady na náhradnú dopravu – covid pripoistenie

Európa 370 Eur

Svet 740 Eur

Žiadny z poistených nie je poistníkom. Poistený neuzatvára s poistiteľom poistnú zmluvu, ale stáva sa poisteným pristúpením na ponuku poistníka a zaplatením ceny za poistné krytie poistníkovi.

Poistník vložil poistené osoby do rámcovej poistnej zmluvy v zmysle § 4 zákona č. 170/2018 Sb. o distribúcii pojištění a zaistení. Toto potvrdenie slúži pre poistené ako poistka.

PREHLÁSENIE POISTENEJ OSOBY:

Prehlasujem, že mi boli poskytnuté v dostatočnom predstihu pred uzatvorením poistné zmluvy presným, jasným a zrozumiteľným spôsobom, písomne a informácie o poistnom vzťahu vrátane zoznámenia sa s obsahom Informačného dokumentu a poistnom produkte, ktorý som prevzal/a, s obsahom Všeobecných poistných  podmienok VPP UCZ/Ces/20 príslušných oceňovacích tabuliek pre trvalé následky, obsahom rámcovej zmluvy a zmluvných dohôd.  

Prehlasujem, že som bol dostatočne a zrozumiteľne poučený o svojich právach vyplývajúcich zo spracovania mojich osobných údajov, o predaní mojich osobných údajov do tretích zemí, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami a tiež o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v samotnej listine označenej ako Informácie o spracovaní osobných údajov.

Zmocňujem týmto UNIQA pojišťovnu, a. s., aby v súvislosti s vyšetrovaním poistnej udalosti zisťovala a preskúmavala fyzický i psychický zdravotný stav u všetkých poskytovateľov zdravotných služieb, u ktorých som sa ako poistený liečil, liečim alebo sa budem liečiť, a to na základe vyžiadaní správ, výpisov či kópií zdravotníckej dokumentácie, a v prípade potreby tiež na základe mojej prehliadky alebo vyšetrenia vykonaného oprávneným zdravotníckym zariadením. Zároveň týmto sprosťujem povinnosti mlčanlivosti spoločností UNIQA dotazovaných doktorov a pracovníkov zdravotníckych zariadení.

Prehlasujem, že som zoznámil detailne ďalšie poistené osoby s vyššie uvedeným.

Objednaním a zaplatením poistenia vyjadrujú poistené osoby súhlas s poistnými podmienkami UCZ/Ces/20 pre cestovné poistenie Uniqa pojišťovna, a. s., súhlasí so spracovaním údajov uvedených v tejto prihláške a zoznámili sa s parametrami poistenia, s ktorými súhlasia a ktoré odpovedajú ich potrebám a požiadavkám.

Upozorňujeme, že sa poistenie nevzťahuje na liečenie chronických chorôb (tj. chorôb alebo poúrazových stavov, ktoré existovali ešte pred začiatkom poistenia a neboli v tom čase stabilizované). Poistené osoby sú uvedomené s uzatvorením zmluvy formou obchodu na diaľku s tým, že nevychádza z individualizovanej rady ani osobného odporučenia.

Objednávkou poistenia zároveň cestujúci vyjadrujú súhlas s prihláškou k poisteniu.

Pristúpenie k poisteniu vzniká zaplatením poistenia poistníkovi.

ZÁVÄZNÉ DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: 

Prečo si zvoliť Airstop

Globe
18 rokov Vám prinášame vysokú kvalitu cestovania za skvelé ceny
Plane
Garancia rovnakej ceny ako priamo v cestovnej kancelárii
Compass
Najväčšie rakúske a české cestovné kancelárie na jednom mieste
Card
Rezervácia online s možnosťou platby platobnou kartou